Vammaisten henkilöiden oikeudet

Vuonna 2006 valmistui YK:n vammaissopimus. Sopimuksen virallinen nimi on yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD).

Sopimus sitoo valtioita oikeudellisesti, eli valtioiden täytyy noudattaa sitä. Suomi hyväksyi vammaissopimuksen vuonna 2016.


Mitä ovat vammaisten oikeudet?

YK:n ihmisoikeussopimukset takaavat samat oikeudet kaikille ihmisille. Käytännössä vammaisten ihmisten oikeudet eivät täysin toteudu. Vammaiset ihmiset eivät aina voi esimerkiksi elää itsenäistä elämää ja määrätä omista asioistaan.

Vammaisten ihmisten mahdollisuuksia rajoittavat esimerkiksi asenteet, tiedon puute sekä liikkumisen esteet, esimerkiksi korkeat kynnykset.

Vammaissopimus vahvistaa oikeuksia, jotka on turvattu muissa ihmisoikeussopimuksissa. Valtion täytyy huolehtia siitä, että vammaisten ihmisten ihmisoikeudet ja perusvapaudet toteutuvat.


Syrjinnän kielto ja muut vammaissopimuksen tärkeät periaatteet

Vammaissopimuksen tärkein periaate on, että vammaisia ihmisiä ei saa syrjiä eli kohdella eri tavalla kuin muita siksi että he ovat vammaisia. Valtion täytyy huolehtia, että yhdenvertaisuus toteutuu omassa maassa.

Vammaissopimuksen muita tärkeitä periaatteita ovat:

  • Jokainen saa määrätä omista asioistaan.
  • Ketään ei saa syrjiä. Kaikki ovat samanarvoisia.
  • Vammaisilla ihmisillä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.
  • Yhteiskunnan täytyy olla esteetön ja saavutettava.
  • Miehet ja naiset ovat samanarvoisia.
  • Erilaisuutta täytyy kunnioittaa, ja vammaiset ihmiset täytyy hyväksyä.
  • Vammaisten lasten oikeuksia täytyy kunnioittaa.

Vammaissopimus lisää tietoa oikeuksista

Vammaissopimus lisää tietoa vammaisten ihmisten oikeuksista yleisesti. Kun ihmiset tietävät asiasta enemmän, tieto vaikuttaa asenteisiin ja vammaisten ihmisten asemaan.

Sopimus lisää myös vammaisten ihmisten tietoa omista oikeuksistaan. Näin he voivat osallistua paremmin yhteiskunnan toimintaan.


Vammaissopimus korostaa osallisuutta

Vammaissopimus korostaa, että vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen täytyy saada osallistua kaikkeen päätöksentekoon, joka koskee heitä. Heiltä pitää kysyä ja heidän kanssaan pitää neuvotella asioista, jotka koskevat heitä.


Oikeus itsenäisyyteen ja saavutettaviin palveluihin

Vammaissopimus turvaa, että vammaisilla ihmisillä on oikeus elää itsenäisesti osana yhteisöä. Tämä tarkoittaa, että he voivat itse päättää missä ja kenen kanssa he asuvat.

Vammaisten ihmisten täytyy saada yleisiä palveluja muiden tavoin, kuten terveydenhoitoa ja sosiaalipalveluja. Tarpeen mukaan vammaisten ihmisten täytyy saada yksilöllisiä erityispalveluita, kuten asumispalveluja ja kuljetuspalveluja.


Kohtuulliset mukautukset lisäävät yhdenvertaisuutta

Kohtuulliset mukautukset tarkoittavat muutoksia, jotka auttavat vammaista ihmistä toimimaan ja saamaan palveluja yhteiskunnassa yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Esimerkiksi koulujen, työnantajien ja kauppojen täytyy tehdä tarvittaessa vammaiselle henkilölle kohtuullisia mukautuksia, jotta hän pystyy opiskelemaan, käymään työssä tai asioimaan kaupassa samalla tavalla kuin muutkin.

On syrjintää, jos viranomainen, koulu tai työnantaja ei tee kohtuullisia mukautuksia.